Opslagstavle

På denne side vil der komme opdateringer fra alle foreninger i Strellev.

Gødeklipning Brinkerne

Her er en lille video hvor du kan se hvordan grødeklipning foregik i Strellev.

Projektet er støttet af Ølgod Udviklingsråd og Sogneforeningen har været tovholder

 

STRELLEV SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

24.02.2022

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Tage Johannesen – generalforsamlingen accepterer

Dirigenten kan konstatere at generalforsamlingen er rettidigt varslet. Det var i Sognebladet den 1.februar 2022.

  1. Bestyrelsens beretning

Corona driller stadig. Sidste års generalforsamling var lidt udsat.

Skt Hans var en god aften med mange mennesker. Tak til dem der hjælper med opstilling og nedpilling af telt osv. Der er fundet en båltaler til Skt Hans i år.

God opbakning til Stidage, der var også nye ansigter imellem.

Der er bevilliget 15.000 kr fra Udviklingsrådet. Det skal bruges til bla oprensning af søen, og nyt grus ned gennem skoven.

Der er blevet indkøbt en ny traktor, da den gamle var slidt op.

Jerncontaineren bliver desværre lidt ”misbrugt”. Det roder og der bliver smidt meget andet end jern i den. Det skal vi gerne undgå. Jerncontaineren er en af de få indtægter Sogneforeningen har.

Der har været afholdt møde med bla cykeludvalget, omkring vedligehold af læhegnet ved cykelbanen.

Der er oprettet et nyt faneblad på Strellev.dk : Opslagstavlen. Her kan alle foreninger få opslag ind. Alle foreninger er orienteret om muligheden.

Formanden takker for godt samarbejde i foreningen.

John Sandholm opfordrer til at vi bliver ved med at søge Udviklingsrådet om tilskud.

Susanne spørger John Sandholm om han vil hjælpe med at søge fonde osv.

  1. Regnskab

Regnskabet fremlagt af Henning Storm.

Henning deler regnskabet ud og gennemgår.

Der har været indtægter for: 30.155,- Herunder ca 13.000 for kontingenter.

Der har været udgifter for: 12.915,15

Der er indkøbt en plæneklipper til 29.000

Der er en ekstra indtægt på 15.000 (fra udviklingsrådet) Pengene er øremærket til brug i 2022

Negative renter på konto: 1.418,22

Årets resultat: 2.508,07 i underskud

Intern revisor har intet at bemærke til regnskab/balance.

Desværre viser 5års planen at der skal findes nye indtægter. Store udgifter skal nok fremadrettet dækkes af fondsmidler.

Der er ingen spørgsmål til regnskabet.

Beretning og regnskab godkendt af generalforsamlingen.

Der diskuteres hvordan ”pasningen” af jerncontaineren skal være fremadrettet.

 

  1. Budget

Forventninger til 2022:  Vi skal være mere skarpe på at få søgt div fonde, til fx grus, maling, osv.

Kan der laves flere aktiviteter?

Skal der indkøbes julelys til lygtepæle? Hjerter, stjerner el lign.

Der skal afholdes Skt Hans, som vi plejer.

Der kommer forslag om bowling? Hvis det bliver muligt igen til næste år, eller i efteråret, skal vi selvfølgelig afholde det 😊

Ang gratis medlemskab; Det år man er flyttet ind, eller året efter. (kun ét år)

  1. Indkomne forslag

Skal der flagallé op til alle konfirmander bosiddende i sognet?

Som det er nu, er det kun ved konfirmationer i Strellev Kirke.

Forslaget vedtaget!

(der bliver sat et lille referat fra generalforsamlingen i Sognebladet)

  1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet bliver på 100,- pr næse.

God ide med beskrivelse af foreningen bag på medlemskortet.

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:

Poul Anders (modtager ikke genvalg)

Susanne (modtager genvalg)

Anders (modtager genvalg)

Nye bestyrelses-medlemmer: Susanne, Anders og Kristian Haahr blev valgt ind. TILLYKKE !

Suppleanter: Lene Hvergel og Kaja

  1. Valg af revisor

John Sandholm fortsætter

  1. Eventuelt

John fremlægger for låneforeningen. Der har været negative renter på 179,13

Det er dermed også årets resultat.

Foreningen har aktiver for 309.363,03 kr

 

Der er søgt til et nyt busskur til ”Brugs-holdepladsen” og busskiltet bliver flyttet nogle få meter, da det står lidt i vejen pt. Busskuret er restordre, men bliver sat op hurtigst muligt.

 

Cykelsti: Der arbejdes stadig i en cykelsti fra Strellev og ind til Mejlvangvej. Skal teknisk forvaltning inviteres herud til information? Så de kan se at det er nødvendigt! Der er årsmøde i udviklingsrådet den 21.marts. God ide at sende et par Strellev folk til det møde.

 

Dirigenten siger tak for i aften 😊

Referat af Borgermøde den 24/11 2021

Tema: Beplantning Strellev Cykel- og Fritidspark (Parken) langs Tarpvej.

 

Mødets formål var at afgøre hvilken af 2 løsninger for vedligeholdelses-indsats, der skal anvendes på hegn og hæk langs Tarpvej.

Sogneforeningen havde den 16/11 indkaldt naboer på parkens østlige og sydlige side, og den 18/11 var indkaldelsen blevet suppleret med en beskrivelse af Varde kommunes 2 forslag til vedligeholdelses-indsats, som man kunne brevstemme om indtil den 21/11, såfremt man ikke kunne deltage i mødet den 24/11.

I alt var 17 husstande inviteret og stemmeberettigede var husstandens beboere med folkeregisteradresse på adressen.

Før mødet havde 13 personer fra 8 husstande afgivet en brevstemme.

Til mødet mødte 13 personer fra 10 husstande og afgav stemme.

Til stede var i øvrigt repræsentanter for Sogneforeningen bestyrelse og SLGU’s cykelafdeling

Mødet startede med en gennemgang af BRUGSAFTALEN indgået mellem foreningerne og Varde Kommune. Efter gennemgangen svarede foreningerne på afklarende spørgsmål vedr. aftalen, herunder at øvrige installationer i Parken – udover den tekniske mountainbike-bane – var etableret med kommunens godkendelse.

Der blev rejst kritik af, at der på området langt Tarpvej på indvendig side af hegnet ligger en del materialer, som endnu ikke har fundet anvendelse i Parken. Foreningerne svarede, at materialerne ER tiltænkt at skulle anvendes, men at der ganske enkelt ikke har været frivillige arbejdstimer nok til at få det gjort endnu.

Flere roste det frivillige arbejde, som har skabt en attraktiv park for børn og voksnes friluftsliv – en park som også skal være et attraktivt grønt område for alle Strellevs beboere. Der var enighed om, at det skal vi alle værne om.

Debatten gav anledning til at foreningerne blev opfordret til i højere grad at informere om planlagte aktiviteter/ændringer i parken og gerne invitere naboerne til at deltage i det praktiske arbejde. Der blev stillet forslag om at bruge www.strellev.dk til foreningsmeddelelser, der kunne have interesse for øvrige borgere i Strellev. Foreningerne var positive til dette tiltag.

 

Herefter blev givet en kort orientering om baggrunden for, at en vedligeholdelse af hegnet var ønsket/påkrævet, og Varde Kommunes 2 forslag til en driftsindsats blev præsenteret og debatteret.

Der var delte meninger om de to løsninger og nogle ønskede en mellemting, hvorunder man kun udtyndede få udgåede eller svage træer. Ordstyreren var, af Varde Kommune, givet det indtryk, at dette ikke er en mulighed, da der skal være en vist ”høst” af vedmasse, for at kommunens kan få en entreprenør til at udføre arbejdet med delvis betaling i flis.

Foreninger havde lagt op til, at de nærmeste naboer skulle kunne afgøre hvilken at de to løsninger der skal vælges. Det er de nærmeste naboer, der vil være mest påvirkede af de ændringer der vil ske.

Herefter blev der afholdt skriftlig afstemning om de to forslag og stemmerne blev lagt sammen med brevstemmerne afgivet inden den 21/11 2021.

Resultatet blev:

A:                         50 % udtynding af hegn og klipning af tjørnehæk:                                              10 stemmer

B:                         Kun klipning af tjørnehæk                                                                                             16 stemmer

Der er således blandt parkens nærmeste naboer flertal for alternativ B.

Henning Storm meddeler beslutningen til Varde Kommune

 

2021-11-24