Opslagstavle

På denne side vil der komme opdateringer fra alle foreninger i Strellev.

Referat af Borgermøde den 24/11 2021

Tema: Beplantning Strellev Cykel- og Fritidspark (Parken) langs Tarpvej.

 

Mødets formål var at afgøre hvilken af 2 løsninger for vedligeholdelses-indsats, der skal anvendes på hegn og hæk langs Tarpvej.

Sogneforeningen havde den 16/11 indkaldt naboer på parkens østlige og sydlige side, og den 18/11 var indkaldelsen blevet suppleret med en beskrivelse af Varde kommunes 2 forslag til vedligeholdelses-indsats, som man kunne brevstemme om indtil den 21/11, såfremt man ikke kunne deltage i mødet den 24/11.

I alt var 17 husstande inviteret og stemmeberettigede var husstandens beboere med folkeregisteradresse på adressen.

Før mødet havde 13 personer fra 8 husstande afgivet en brevstemme.

Til mødet mødte 13 personer fra 10 husstande og afgav stemme.

Til stede var i øvrigt repræsentanter for Sogneforeningen bestyrelse og SLGU’s cykelafdeling

Mødet startede med en gennemgang af BRUGSAFTALEN indgået mellem foreningerne og Varde Kommune. Efter gennemgangen svarede foreningerne på afklarende spørgsmål vedr. aftalen, herunder at øvrige installationer i Parken – udover den tekniske mountainbike-bane – var etableret med kommunens godkendelse.

Der blev rejst kritik af, at der på området langt Tarpvej på indvendig side af hegnet ligger en del materialer, som endnu ikke har fundet anvendelse i Parken. Foreningerne svarede, at materialerne ER tiltænkt at skulle anvendes, men at der ganske enkelt ikke har været frivillige arbejdstimer nok til at få det gjort endnu.

Flere roste det frivillige arbejde, som har skabt en attraktiv park for børn og voksnes friluftsliv – en park som også skal være et attraktivt grønt område for alle Strellevs beboere. Der var enighed om, at det skal vi alle værne om.

Debatten gav anledning til at foreningerne blev opfordret til i højere grad at informere om planlagte aktiviteter/ændringer i parken og gerne invitere naboerne til at deltage i det praktiske arbejde. Der blev stillet forslag om at bruge www.strellev.dk til foreningsmeddelelser, der kunne have interesse for øvrige borgere i Strellev. Foreningerne var positive til dette tiltag.

 

Herefter blev givet en kort orientering om baggrunden for, at en vedligeholdelse af hegnet var ønsket/påkrævet, og Varde Kommunes 2 forslag til en driftsindsats blev præsenteret og debatteret.

Der var delte meninger om de to løsninger og nogle ønskede en mellemting, hvorunder man kun udtyndede få udgåede eller svage træer. Ordstyreren var, af Varde Kommune, givet det indtryk, at dette ikke er en mulighed, da der skal være en vist ”høst” af vedmasse, for at kommunens kan få en entreprenør til at udføre arbejdet med delvis betaling i flis.

Foreninger havde lagt op til, at de nærmeste naboer skulle kunne afgøre hvilken at de to løsninger der skal vælges. Det er de nærmeste naboer, der vil være mest påvirkede af de ændringer der vil ske.

Herefter blev der afholdt skriftlig afstemning om de to forslag og stemmerne blev lagt sammen med brevstemmerne afgivet inden den 21/11 2021.

Resultatet blev:

A:                         50 % udtynding af hegn og klipning af tjørnehæk:                                              10 stemmer

B:                         Kun klipning af tjørnehæk                                                                                             16 stemmer

Der er således blandt parkens nærmeste naboer flertal for alternativ B.

Henning Storm meddeler beslutningen til Varde Kommune

 

2021-11-24